Aktualności
Ferie w szkole Drukuj

ferie2

zimowisko

 

UWAGA UCZNIOWIE i RODZICE !

W czasie ferii zimowych od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13:00

zapraszamy


do PSP w Dąbrównie na półzimowisko .


W programie zajęcia sportowo-świetlicowe :


- zajęcia świetlicowe, w tym: gry i zabawy rozwijające myślenie
- zajęcia w sali gimnastycznej,
- konkursy plastyczne,
- przygody kulinarne.

 
Ferie w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Dąbrównie Drukuj

ferie

 
Gwiazdkowa Niespodzianka Drukuj

 GN

 

         Dnia 19 stycznia 2017 roku naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele oraz dyrektor Fundacji ICH­THYS Pan Zbigniew Kołak. Na spotkaniu byli obecni także Wójt Gminy Dąbrówno Pan Piotr Zwaliński oraz Zastępca Wójta Pani Dorota Szczurowska.

         Goście przybyli z Gwiazd­kową Nie­spo­dzianką. To część świa­to­wego przed­się­wzię­cia o nazwie Ope­ra­tion Chri­st­mas Child zaini­cjo­wa­nego przez orga­ni­za­cję Sama­ri­tans Purse z USA, w ramach któ­rego w zamoż­nych kra­jach świata przy­go­to­wuje się paczki dla dzieci (ok. 10 mln rocz­nie) i prze­syła do 124 kra­jów, w tym do Pol­ski. W naszym kraju akcja ta została zapo­cząt­ko­wana w roku 1999 i polega na prze­ka­zy­wa­niu upo­min­ków świą­tecz­nych dzie­ciom, szcze­gól­nie ze środo­wisk naj­uboż­szych lub poszko­do­wa­nych na sku­tek róż­nych wyda­rzeń losowych. Part­ne­rem i orga­ni­za­to­rem zbiórki paczek jest nie­miec­kie sto­wa­rzy­sze­nie Geschenke der Hof­f­nung e.v. Paczki są zbie­rane rów­nież w naszym kraju.

       Magiczne jest to, iż każdy z prezentów oryginalny, różny od pozo­sta­łych, przy­go­to­wana przez dziecko, osobę doro­słą lub całą rodzinę.

       Specjalnie dla dzieci Fundacja de­dy­ko­wała pro­gram arty­styczny. Dzięki niemu po raz kolejny mogliśmy poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia i zainspirować się do niesienia pomocy bliźnim.

 
Zapraszamy na premierę "Kopciuszka" i bal karnawałowy Drukuj

 

kopciuszek-ruchomy-obrazek-0225Serdecznie zapraszamy Wszystkich Pasjonatów Teatru,


a w szczególności Babcie i Dziadków.


Dnia 20 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00


w sali gimnastycznej PSP w Dąbrównie


obędzie się premiera „ Kopciuszka".

 

W role aktorów wcielą się uczniowie naszej szkoły.

 logo Dąbrówno

Spektakl został przygotowany dzięki dotacji z budżetu UG w Dąbrównie. Podsumowuje realizację projektu

"Niech połączy nas teatr".

 

Po przedstawieniu rozpocznie się tradcyjny bal karnawałowy.

Mile widziane przebrania!

Zapraszamy!

 
Zebranie rodziców Drukuj

zebranie rodzicow

 

Dnia 19 stycznia 2017 roku o godzinie 16.00 rozpocznie się

zebranie rodziców uczniów uczęszczających do PSP w Dąbrównie.

Zapraszamy!

 
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców Drukuj

Zapoznaj się z listem Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

 
Zapraszamy Panie na zajęcia aerobiku Drukuj

aerobik

Zapraszamy wszystkie chętne Panie na zajęcia aerobiku.


Odbywają się one dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej PSP w Dąbrównie:


w środy w godzinach od 19.30 do 20.30 i w piątki od 16.30 do 17.30.


Odpłatność za 10 wejść 85zł lub 10zł za godzinę.

 
Uwaga! Zimowsko dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS Drukuj

krus

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
10-548 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 33 tel./fax. (089) 527 39 16

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

w Olsztynie organizuje zimowisko dla dzieci w wieku 8 -16 lat w Zakopanem

w dniach 23 stycznia do 05 lutego 2017r. Dzieci zostaną zakwaterowane

w Ośrodku w Zakopanem.

Wyjazd 23 stycznia – autokar będzie zabierał dzieci kolejno
z następujących miejscowości:

1. Mrągowo
2. Olsztyn

Koszt zimowiska to 390 zł plus koszty transportu płatne przy autokarze
w kwocie ok 150 zł- 160 zł.

Dziecko zostanie zakwalifikowane na zimowisko jeśli spełni 3 kryteria :

1. wypełniona karta kwalifikacyjna .
UWAGA! W Karcie kwalifikacyjnej nie wpisujemy ceny.

2. wpłata 390 zł
na konto 95–2030-0045-1110-0000-0045-4780

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację, że jest to opłata za zimowisko)

3. oryginał zaświadczenia z KRUSU o pełnym ubezpieczeniu przynajmniej jednego rodzica.

Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać na poniższy adres
w terminie do 16 stycznia (wypełniona karta kwalifikacyjna, dowód wpłaty oraz oryginał zaświadczenia KRUS ):

Warmińsko Mazurski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
Ul. Dąbrowszczaków 33
10-548 Olsztyn
Tel. (89) 527-39-16
Pełne informacje pod nr telefonu 605-229-205

Proszę o zabranie przez dzieci legitymacji szkolnej.

 
Życzenia na Nowy Rok Drukuj

nowy rok

 
Kondolencje Drukuj

kondolencje

 
Świąteczne życzenia Drukuj

weso

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9